Τα παιδιά μαθαίνουν

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσω:

Βιωματικής μάθησης:

Μιλούν, ακούν τους άλλους, παρακολουθούν, ρωτούν απαντούν, μιμούνται και αντιγράφουν τις πράξεις, τις στάσεις και τη γλώσσα των άλλων.

Αισθήσεων:

Βλέπουν, αγγίζουν, μυρίζουν, γεύονται και κινούνται στο χώρο.

Παιχνιδιού:

Πειραματίζονται με μια ευρεία ποικιλία υλικών, συνδέουν πράγματα όμοια και ανόμοια και ανακαλύπτουν τις σχέσεις και την αλληλεπίδρασή τους.

Ανάληψης ρόλων και πρωτοβουλιών:

Προσποιούνται και δοκιμάζουν ρόλους.

Επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων:

Προσπαθούν να επιλύουν προβλήματα και να δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, ακόμη κι αν κάνουν λάθη. Επίσης, δοκιμάζουν σε διάφορες καταστάσεις τις λύσεις που δίνουν και αξιολογούν τα αποτελέσματα των πράξεών τους

Συνεργασίας με ενήλικες και συνομηλίκους:

Συνεργάζονται με τους άλλους, ενηλίκους και συνομιλήκους, και ενεργούν ΜΑΖΙ για ένα κοινό σκοπό.

Η Φιλοσοφία μας