Θετική στάση απέναντι στη μάθηση

Θετική στάση απέναντι στη μάθηση:

Να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες («μαθαίνω πώς να μαθαίνω») γιατί:

«Εάν ένα παιδί δε μπορεί να μάθει με τον τρόπο που διδάσκουμε οφείλουμε να διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει!» (Ignacio Estrada)

Έτσι, το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο με δραστηριότητες που εστιάζουν περισσότερο στη διαδικασία παρά στο περιεχόμενο, έχουν νόημα για τα παιδιά και τα οδηγούν ένα βήμα πιο πέρα από το επίπεδο που έχει κατακτήσει το καθένα

Η Φιλοσοφία μας